Cijena legalizacije objekata i bespravne gradnje1_legalizacija

Ukupnu cijenu legalizacije Vašeg objekta, ili više objekata na parceli ne možemo jednoznačno izraziti, jer ovisi o mnogo faktora, ali Vam radi transparentnosti suradnje s nama možemo odmah navesti sve stavke koje je potrebno uplatiti i kome, o kojim faktorima te stavke ovise, te okvirne cijene oko kojih se te stavke kreću. Na temelju tih podataka već sada možete stvoriti grubu sliku oko koje se može kretati ukupna cijena legalizacije Vašeg objekta. Detaljniji izračuni stavki koje morate platiti prema općini prilikom legalizacije objekata, pogledajte i izračunajte preko naših tablica i kalkulatora.
Što treba platiti, kome i o čemu ovisi cijena legalizacije objekata i bespravne gradnje?

Ukupan iznos koji je potrebno platiti za legalizaciju mogli bi podijeliti na tri dijela:

  • Prije dobivanja rješenja o izvedenom stanju (troškovi projektanta i geodeta, ukoliko je potreban)
  • Prilikom podnošenja dokumentacije i ishođenja rješenja o izvedenom stanju (naknada za zadržavanje u prostoru, pristojbe i takse)
  • Nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju (komunalni i vodni doprinos)

 SNIMAK IZVEDENOG STANJA
Snimak izvedenog stanja izrađuje ovlašteni projektant (inženjeri građevine, ili arhitekti). Cijene se kreću 4-10 eura. Cijena ovisi o bruto razvijenoj površini, lokaciji, broju objekata, te kompleksnosti građevine. Za informacije o našoj cijeni izrade (arhitektonskog) snimka izvedenog stanja, pogledajte naš cjenik.

GEODETSKI SNIMAK
Geodetski snimak izrađuje ovlašteni inženjer geodezije, a cijena se kreće između 2.500-5.000 kn, ovisno o lokaciji. Ukoliko već imate katastarski ucrtanu zgradu, geodetski snimak nije potreban, već je dovoljna kopija katastarskog plana. Imajte u vidu da za legalizaciju objekata nije potreban geodetski elaborat za ucrtavanje objekata u katastar. U katastar se ucrtavaju samo legalni objekti, pa ucrtavanje izlazi izvan opsega legalizacije objekata. Za informacije o našoj cijeni izrade geodetskog snimka, pogledajte naš cjenik.

PRISTOJBE I TAKSE
Prilikom podnošenja izrađene (projektne i geodetske) dokumentacije, kao i prilikom podizanja rješenja o izvedenom stanju, potrebno je platiti upravnu pristojbu i državnu taksu (biljezi). Cijene ovise o općini, a obično se kreću ukupno u rangu nekoliko stotina kuna.

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU
Zakon o legalizaciji objekata ne predviđa kaznu za bespravnu gradnju, ali predviđa naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Drugim riječima, simbolična kazna čija se visina kreće od 500 kn do 10-ak tisuća kn, ovisno o lokaciji objekta, veličini objekta, te namjeni. Zakon o legalizacijaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate naknade za zadržavanje u prostoru za iznose veće od 1.500 kn na 24 rate. Izračunajte sami koliko će Vas koštati naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru kod legalizacije objekata i bespravne gradnje.

VODNI DOPRINOS
Naknada za vodni doprinos u većini slučajeva iznosi 11,25 kn za Zagreb i zaštićeno obalno područje i 7,5 kn po kubičnom metru objekta (vanjske konture zidova objekta i krovne plohe) za ostala područja, ali varira ovisno o namjeni objekta. Zakon o legalizacijaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate vodnog doprinosa. Izračunajte sami koliko će Vas koštati vodni doprinos kod legalizacije objekata i bespravne gradnje.

KOMUNALNI DOPRINOS
Visinu komunalnog doprinosa donose jedinice lokalne samouprave, te strahovito variraju od općine do općine. Npr. jedinična cijena komunalnog doprinosa u trećoj. ili četvrtoj zoni nekog manjeg mjesta u središnjoj Hrvatskoj može iznositi 2 kn/m3, dok je ta cijena u prvoj zoni Zagreba 100 kn, a nekog mjesta uz obalu 180, ili više kn/m3. Visina komunalnog doprinosa ovisi i o volumenu objekta, lokaciji i namjeni objekta. Zakon o legalizaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate komunalnog doprinosa. Izračunajte sami koliko će Vas koštati komunalni doprinos kod legalizacije objekata i bespravne gradnje.

Kontaktirajte nas ako želite da Vam izradimo projektnu i/ili geodetsku dokumentaciju za legalizaciju objekata.

Upravljanje zgradama
Upravitelj zgradom je pravna ili fizička osoba, registrirana za poslove upravljanja, koja u ime suvlasnika upravlja zgradom na osnovu ugovora o upravljanju i Zakona o...
Legalizacija objekata
Imamo vrhunski stručni tim kojim nudimo kompletnu uslugu legalizacije bespravnih kuća, stanova i poslovnih prostora po sistemu sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama!
Stručni nadzor radova
Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja  i obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje u svrhu...