Svaka zgrada ima svog predstavnika kojega su ostali suvlasnici izabrali i ovlastili.
Predstavnik zgrade je osoba koja prvenstveno vodi brigu o zgradi (dojavljuje kvarove, hitne intervencije, male popravke, promjene vlasnika itd.) te o istom obaviještava upravitelja. Za svoj rad ima pravo na nadoknadu. O visini nadoknade odlučuju suvlasnici.

 

Prava i obveze predstavnika suvlasnika
Predstavnik suvlasnika ovlašten je:

 • s upraviteljem sklopiti ugovor o upravljanju zgradom na neodređeno vrijeme
 • sklopiti ugovor o kreditu ili zajmu za podmirenje troškova izvanrednih poslova do iznosa koji je moguće podmirivati otplatom iz sredstava pričuve na temelju članaka 86. i 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96)
 • sklopiti ugovor o upravljanju, korištenju i održavanju ili upisu tereta na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade radi osiguranja kredita ili zajma za izvanredne troškove na temelju članaka 86. i 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • sklopiti ugovor o upravljanju i korištenju zajedničkih dijelova i uređaja koje suvlasnici koriste zajedno sa suvlasnicima drugih zgrada (krov, oluci, pročelje, kotlovnica), odnosno nadstojničkog stana koji pripada i drugim zgradama
 • sklopiti ugovor s nadstojnikom
 • pokrenuti uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine odnosno pretvaranje etažnog vlasništva stečenog po prijašnjim propisima u vlasništvo posebnog dijela nekretnine prema novom sustavu sadržanom u Zakonu, odnosno naručiti u tu svrhu izradu stručnog elaborata o etažiranju
 • zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećim osobama u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje zgrade, a koji nisu povjereni upravitelju
 • organizirati naplatu zajedničkih troškova

Predstavnik suvlasnika dužan je:

 • sudjelovati u odabiru izvoditelja radova koji provodi upravitelj
 • ovjeravati radne naloge kao potvrde izvršenja određenog posla
 • voditi brigu o provođenju kućnog reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi
 • redovito izvješćivati suvlasnike o svim važnijim pitanjima vezanim uz upravljanje, kao i najmanje jednom godišnje podnijeti pismeno izvješće o svom radu svim suvlasnicima

Predstavnik suvlasnika ne može donositi odluke umjesto suvlasnika. Za svoj rad predstavnik suvlasnika odgovara suvlasnicima. Predstavnik suvlasnika sklopit će s upraviteljem ugovor o upravljanju zgradom u ime i za račun suvlasnika.

Predstavnik suvlasnika dužan je prisustvovati izvođenju svih potrebnih radova na zgradi. Upravitelj za svoj rad odgovora suvlasnicima putem predstavnika. Dobar odnos između predstavnika suvlasnika i upravitelje, preduvjet je dobre suradnje.

 

Honorar predstavnika

Predstavnik može na osnovu međuvlasničkog ugovora ili odluke suvlasnika za svoj rad primati naknadu u vidu honorara za obavljanje poslova predstavnika suvlasnika zgrade.
Osim predstavnika naknadu u vidu honorara može primati i zamjenik.

Promjena predstavnika

Ukoliko predstavnik suvlasnika zgrade postupa suprotno sklopljenom međuvlasničkom ugovoru i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici ga mogu razriješiti dužnosti uz naknadu štetnih posljedica mimo dodjeljenih ovlasti i odluka suvlasnika.
Na isti način vrši se i promjena zamjenika predstavnika suvlasnika zgrade.
Suvlasnici su dužni o promjeni predstavnika suvlasnika zgrade obavijestiti najmoprimce i zakupnike na prikladan način.

Primjer poslova predstavnika

U slučaju puknuća vodovodne cijevi u zgradi, suvlasnik (ili više njih) o nastalom kvaru obavještava predstavnika suvlasnika zgrade. Predstavnik o puknuću vodovodne cijevi obavještava upravitelja zgrade.
Ukoliko se radi o kvaru koji nije potrebno hitno popraviti predstavnik organizira sastanak na kojem suvlasnicima zgrade predstavlja tehničko rješenje i ponude za popravak puknuća vodovodne cijevi, sakupljene od strane upravitelja zgrade. Predstavnik o rezultatima sastanka, tj. o izabranoj ponudi izvješćuje upravitelja zgrade.
Potom osigurava odabranom izvođaču radova pristup prostoru u kojem se nalazi puknuta vodovodna cijev. Po okončanju radova s upraviteljom zgrade provjerava jesu li su radovi izvršeni kvalitetno i sukladno ponudi te ovjerava dokumentaciju upravitelja zgrade neophodnu za plaćanje računa za popravak.