Zajedničku pričuvu svi suvlasnici zgrade uplaćuju na poseban transakcijski račun zgrade, kojeg u tu svrhu otvaraju svi zajedno ili predstavnik suvlasnika zgrade ukoliko mu je dodijeljena takva ovlast međuvlasničkim ugovorom. Sredstva transakcijskog računa zajedničke pričuve zgrade se koriste prema godišnjem planu za pokriće sljedećih troškova:

 • redovitog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva,
 • zamjene i/ili ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • otplate zajma za financiranje troškova održavanja zgrade,
 • troškove poslovanja upravitelja zgrade,
 • troškove honorara predstavnika suvlasnika zgrade.

Sredstvima zajedničke pričuve raspolaže upravitelj zgrade sukladno ugovoru o održavanju zgrade kojeg upravitelj sklapa sa suvlasnicima zgrade. Iznos pričuve određuje se prema suvlasničkom udjelu na cijeloj zgradi ili prema površini stana ili drugog prostora u vlasništvu pojedinog suvlasnika zgrade. Suvlasnici jednog stana (poslovnog prostora,…) su dužni plaćati pričuvu prema udjelu u vlasništvu. Pričuva Pričuva stambene zgrade je novčani fond suvlasnika zgrade iz kojeg se plaća zakonsko obvezno, nužno i drugo održavanje zgrade te poboljšice na zgradama. Uplata u pričuvu je zakonska obveza suvlasnika. Da bi suvlasnici imali mogućnost održavanja zgrade i plaćanja troškova (hitne intervencije, manji popravci, čišćenje, stubišna rasvjeta, dizala itd.) plaća se pričuva. Svaki vlasnik posebnoga dijela plaća pričuvu mjesečno. Odluku o visini pričuve po jednom četvornom metru donose suvlasnici, a ona ne može biti manja od 1,53 kn/m2, što je zakonski minimum. Visina pričuve se određuje za svaki stan posebno prema ukupnoj površini stana. Naplatu pričuve organizira i pričuvu prikuplja upravitelj na žiro-račun zgrada, te ju raspoređuje prema potrebi sukladno Zakonu te odluci suvlasnika. Iz pričuve se podmiruju svi obvezni troškovi zgrade te redovno i izvanredno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja. Troškovi koji se plaćaju navedeni su u Zakonu i Uredbi Vlade RH. Suvlasnici mogu odlučiti da se plaćaju i drugi troškovi koji su vezani uz održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Plaćanje zajedničke pričuve Zajednička pričuva se uglavnom uplaćuje u mjesečnim ratama, ovisno o odluci suvlasnika zgrade. Ukoliko je potrebno, postupak za provođenje prisilne naplate dužan je pokrenuti upravitelj zgrade putem javno-bilježničkog ureda. Ukoliko se zajednička pričuva ne može naplatiti postupkom prisilne naplate, upravitelj zgrade pokreće sudski postupak naplate zajedničke pričuve. Prema Zakonu o obaveznim odnosima, potraživanja zajedničke pričuve zastarijevaju nakon tri godine od datuma do kojeg je pojedino potraživanje trebalo biti plaćeno. Što znači da se postupak prisilne naplate mora pokrenuti u navedenom roku kako ne bi došlo do apsolutne zastare potraživanja.   Ostali prihodi zgrade Osim zajedničke pričuve zgrada može ostvariti i dodatne prihode od najma i/ili prodaje zajedničkih prostora odnosno dijelova zgrade uz suglasnost svih suvlasnika zgrade, kao na primjer:

 • najam dijela fasade zgrade za postavljanje reklamnih panoa,
 • najam dijela krova zgrade za postavljanje telekomunikacijskih antena.
 • najam i/ili prodaja poslovnih prostora, …

Takvi prihodi pripadaju svim suvlasnicima zgrade sukladno njihovom udjelu u vlasništvu zgrade i koriste se kao sredstva zajedničke pričuve. S druge strane tako prikupljena sredstva predstavljaju dodatni prihod suvlasnika zgrade i suvlasnici ih trebaju samostalno sukladno udjelu u vlasništvu zgrade prijaviti u svojim godišnjim prijavama poreza.

Primjer izračuna iznosa zajedničke pričuve Ako su suvlasnici odlukom odredili iznos zajedničke pričuve od 770,00 kn/mjesečno na ukupnu površinu zgrade od 500m2, onda pričuva za stan kojem pripada 12/100 (60m2 od 500m2) dijela vlasništva iznosi:

770,00 kn/mj. x 0,12 = 92,40 kn/mj.

Ako su suvlasnici odlukom odredili iznos zajedničke pričuve od minimalnih 1,53kn/m2 što za zgradu s ukupno 500m2, onda pričuva za stan od 60m2 iznosi:

1,53 kn/m2 x 60m2 = 91,80 kn/mj.